What we want

What we want är KFUM Sveriges och KFUM-rörelsens strategi för åren 2017-2025. Här kan du läsa om vad vi vill, varför vi vill det, och hur vi ser till att det blir så.

Introduktion

1844 startade George Williams Young Men’s Christian Association, YMCA, en tillflykt från det hårda livet på gatan och ett alternativ till att döva sina sorger på krogen. 1855 startade Mary Jane Kinnaird och Emma Robarts Young Women’s Christian Association, YWCA, för att stärka kvinnor som kom ensamma till London för att arbeta, att själva förändra förutsättningarna för sina liv. Organisationernas ambition att möta sociala behov och öppenheten som korsade sociala klasser var något unikt för sin tid. Genom historien har vi mött ungas aktuella behov. Vi har kämpat för att ge unga en möjlighet att växa till sin fulla potential oavsett rådande omständigheter. Vårt uppdrag är rotat i en kristlig värdegrund som betonar kärlek och förlåtelse och som slår fast alla människors lika värde och gemenskap i respekt och förståelse.

Vi har alltid försökt möta de utmaningar som unga har stått inför och det kommer vi att fortsätta göra så länge vi heter KFUM. Vi är en stor rörelse. Vi gör mycket varje dag. Men för att kunna göra det bättre och samla kraft för att hantera de stora utmaningar unga står inför behöver vi rikta vår energi. Det handlar inte om att göra helt annorlunda. Det handlar om att jobba mer medvetet och inriktat. Det handlar om vad som är viktigt nu. Det handlar om What We Want.

Här står vi nu

Vår omvärld:
● En värld som präglas av polarisering. Olikheter och motsatser lyfts fram istället för likheter, möten över gränser och dialog.
● Ett ojämställt samhälle där tjejer och killar har och får olika förutsättningar och möjligheter.
● Ökande klyftor och ojämlik makt – trots ökade möjligheter för unga människor är det bara vissa som får det bättre. Det spelar roll vem du är, vart du bor och vilken bakgrund du har.
● En engagerad och medveten generation av unga människor. Dock står många unga utanför föreningslivet.

Vår rörelse:
● En 150 år ung och resursstark ungdomsrörelse
● En gräsrotsrörelse som finns över hela världen
● En bredd av verksamheter över hela världen.
● Vi kan mötesplatser!

Därför fokuserar vi nu på

 • Inkludering
  KFUM ska bli en inkluderande rörelse. Rörelsen ska byggas och ledas av fler erfarenheter och bakgrunder än idag.
 • Jämställdhet
  KFUM ska bli bra på jämställdhet. Rörelsen pratar om och har verktyg för ett jämställt föreningsliv.
 • Identitet och makt
  KFUM ska vara en förebild i samhället kring att medvetandegöra och stärka unga människor i att våga söka, uttrycka och stå upp för sin egen och andras identitet.

För att kunna nå dit vi vill måste KFUM utveckla hur vi gör vår verksamhet genom att

 • ta mer plats
 • tydligare leva och stå upp för våra värderingar och
 • arbeta mer och smartare tillsammans.

Då skapas en generation unga som:

 • Tror på och verkar för dialog och möten mellan människor och över gränser
 • Är fria från ojämlika maktstrukturer och kan utvecklas till sin fulla potential
 • Tror på sig själva och är trygga i sina värderingar och sin identitet.
 • Har makt och inflytande över sin omvärld

Och då kan den unga generationen skapa ett samhälle som:

 • präglas av likheter, möten över gränser och dialog
 • skapas av människor med olika bakgrunder och erfarenheter
 • är inkluderande och jämställt
 • bygger på unga människors behov och åsikter.

Hela förslaget